Ład przestrzenny

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian
w obowiązujących miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Miasta Orzesze
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze

  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz.U.z 2012r.poz.647 z późn. zm.) oraz uchwał nr Nr XIX/203/12 z dnia 23 lutego 2012 r. oraz nr XXV/275/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Orzesze:
- dla terenu położonego w Orzeszu w rejonie ograniczonym ul. Gliwicką, granicą Gminy Ornontowice, północną linią lasu, ul. Św. Wawrzyńca, wschodnią linią lasu, ul. Wiosny Ludów oraz ul. Matejki zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/79/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 7 listopada 2007r.
- dla śródmieścia miasta Orzesze zatwierdzonego Uchwałą Nr VIII/55/03 Rady Miejskie w Orzeszu z dnia 30 maja 2003r.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 października 2014r do 3 listopada 2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w pokój nr 7, w godzinach od 9:00 do 13:00.
  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 30.10.2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzesze, 43-180 Orzesze, o godzinie 15:00.
  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Orzesze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2014r.
  Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z ww. projektem planu, prognozą oddziaływania na środowisko.
  Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).
  Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 18 listopada 2014r., na piśmie do Burmistrza Miasta Orzesze (na adres Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze), w postaci elektronicznej na adres e-mail: um@orzesze.pl," target=_new>underline;">um@orzesze.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Orzesze.

Burmistrza Miasta Orzesze


Andrzej Szafraniec   

Załączniki:

Tekst uchwały

Załącznik nr 1 - rysunek planu

Prognoza oddziaływaniana środowisko - tekst

Prognoza oddziaływaniana środowisko - rysunek

Protokół z dyskusji publicznej

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-30 08:58:36 | Data modyfikacji: 2014-11-04 08:17:08.
Data wprowadzenia: 2014-09-30 08:58:36
Data modyfikacji: 2014-11-04 08:17:08
Autor: Andrzej Szafraniec
ObowižEzuje od: 2014-10-03
Opublikowane przez: Joanna Różańska
« powrót