PODATEK ROLNY

 

UWAGA! od 01.07.2019r nowe wzory formularzy podatkowych.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 333 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 2383 ze zm.)


Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
- dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.


Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

- od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta,


obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Średnią cenę skupu ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski” w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.


Stawka podatku rolnego na rok 2015 wynosi:
- dla użytków gospodarstw rolnych 153,425 zł
- dla pozostałych użytków rolnych 306,85 zł

Stawka podatku rolnego na rok 2016 wynosi:
- dla użytków gospodarstw rolnych 134,375 zł
- dla pozostałych użytków rolnych 268,75 zł

Stawka podatku rolnego na rok 2017 wynosi:
- dla użytków gospodarstw rolnych 131,10 zł
- dla pozostałych użytków rolnych 262,20 zł

Stawka podatku rolnego na rok 2018 wynosi:
- dla użytków gospodarstw rolnych 131,225 zł
- dla pozostałych użytków rolnych 262,45 zł

Stawka podatku rolnego na rok 2019 wynosi:
- dla użytków gospodarstw rolnych 135,90 zł
- dla pozostałych użytków rolnych 271,80 zł

Stawka podatku rolnego na rok 2020 wynosi:
- dla użytków gospodarstw rolnych 146,15 zł
- dla pozostałych użytków rolnych 292,30 zł

Stawka podatku rolnego na rok 2021 wynosi:
- dla użytków gospodarstw rolnych 146,375 zł
- dla pozostałych użytków rolnych 292,75 zł

Stawka podatku rolnego na rok 2022 wynosi:
- dla użytków gospodarstw rolnych 153,70 zł
- dla pozostałych użytków rolnych 307,40 zł

Stawka podatku rolnego na rok 2023 wynosi:
- dla użytków gospodarstw rolnych 185,125 zł
- dla pozostałych użytków rolnych 370,25 zł

Stawka podatku rolnego na rok 2024 wynosi:
- dla użytków gospodarstw rolnych 224,075 zł
- dla pozostałych użytków rolnych 448,15 zł

 

WZORY DEKLARACJI - osoby prawne

WZORY INFORMACJI - osoby fizyczne


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.
 Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;
 Zwalnia się od podatku rolnego:
- użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych;
- grunty położone w pasie drogi granicznej;
- grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich;
- grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
-  będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
 - będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste  wchodzące w skład Zasobu Własności  Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie;
- grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania;
- grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów;
- grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów;
- użytki ekologiczne;
- grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę;
- grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach;
- grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.
 Od podatku rolnego zwalnia się również:
- uczelnie;
- publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową;
- instytuty naukowe i pomocncze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk; w odniesieniu do gruntów, które są niezędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619);
 - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. poz. 721 z późń. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
- instytuty badawcze:
 - przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotu opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;
- Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych.
 - okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.
 - Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.
 - W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
-  Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50 %.
-Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.
-  Za trwałe zagospodarowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3, 4 i 7, uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.


DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA:
produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb;

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bosek | Autor: Grażyna Rudy | Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:38:12 | Data modyfikacji: 2024-01-04 13:48:26.
Data wprowadzenia: 2014-02-24 10:38:12
Data modyfikacji: 2024-01-04 13:48:26
Autor: Grażyna Rudy
Opublikowane przez: Katarzyna Bosek