INFORMACJA O TYMCZASOWEJ ZMIANIE W ZAKRESIE DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ i NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Szanowni Państwo,

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 Zarząd Powiatu Mikołowskiego uprzejmie informuje owprowadzeniu tymczasowej zmiany w organizacji udzielania porad, tj. od dnia 18 marca 2020 r. porady udzielane będą przez telefon lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w dotychczasowych godzinach pracy punktów.

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy:

przesłać mailowo na adres: npp@mikolowski.pl uzupełniony i podpisanywniosek o uzyskanie ww. pomocy zawierający oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór wniosku wraz z oświadczeniem do pobrania ze strony internetowej bądź BIP-U powiatu) lub,
złożyć papierowy wniosek wraz z oświadczeniem do skrzynki „INNE” znajdującej się tymczasowym biurze podawczym przy wejściu B do budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a (gotowe wnioski znajdują się w środku biura – po prawej stronie od wejścia).

W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon. Fakt ten powinien być niezwłocznie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce tej należy zamieścić następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia. Notatka będzie sporządzana podczas telefonicznego umawiania się na poradę.

Zmiana w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ważna jest do odwołania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (32) 32 48 143, (32) 32 48 104.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja – rozszerzony katalog osób uprawnionych oraz uproszczone procedury

Wniosek - zgłoszenie porady na odleglość

NPP karta informacyjna 2020

NPO karta informacyjna 2020

Karta inform. - osoby pokrzywdzone przestępstwem 2020

Lista jednostek NPO 2020

NPP i NPO dla osób ze znaczną niepełnosprawnością i trudnością w komunikowaniu się

Informacja NPP NPO NM 2020

Wzór karty pomocy – część A i B

Wzór oświadczenia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Jolanta Szubert | Data wprowadzenia: 2016-01-04 13:56:01 | Data modyfikacji: 2020-05-12 09:42:23.
Data wprowadzenia: 2016-01-04 13:56:01
Data modyfikacji: 2020-05-12 09:42:23
Autor: Jolanta Szubert
Opublikowane przez: Michał Nowak