> Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego

Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego

Zakres działania

Do zakresu działania Referatu ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego w szczególności należy:

1. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie Orzesze.
2. Organizacja i współorganizacja imprez sportowych i kulturalnych w gminie Orzesze.
3. Tworzenie oraz realizacja rocznego programu współpracy gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Prowadzenie procedury otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orzesze.
5. Przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
6. Nadzór i koordynacja działalności jednostek OSP w gminie Orzesze w zakresie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.
8. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
9. Realizacja zadań dotyczących ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych.
10.Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:21:41 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:24:06.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Sonia Janecka

Kierownik Referatu - 3/4 et.

32 3248822

Waldemar Karolewski

Specjalista - 1/2 et.

32 3248822

Agnieszka Zawistowska

Specjalista - 1 et.

32 3248822

Monika Jaworska

Pomoc administracyjna - 1/2 et.

32 3248822

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:23:18 | Data modyfikacji: 2018-01-10 11:44:37.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248822
fax: 32 3248826
e-mail: kryzys@orzesze.pl, sport@orzesze.pl, profilaktyka@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
I piętro pok. 22

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:26:56 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:23:01.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:26:56
Data modyfikacji: 2017-04-04 12:23:01
Opublikowane przez: Marzena Nowak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl