Wydział Edukacji

Zakres działania

Do zakresu działań Wydziału Edukacji w szczególności należy:
1. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto Orzesze funkcji organu prowadzącego jednostek oświatowych, w tym:
1) zakładanie, prowadzenie, przekształcanie i likwidacja publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych,
2) ustalanie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
4) przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów oraz powierzanie funkcji dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej,
5) prowadzenie spraw kadrowych oraz osobowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto,
6) prowadzenie oraz odwoływanie ze stanowiska dyrektora placówki oświatowej,
7) prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy i dorobku zawodowego dyrektorów jednostek oświatowych, współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego,
8) organizowanie posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej nadającej nauczycielom awans zawodowy nauczyciela mianowanego,
9) wnioskowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla pracowników obsługiwanych placówek oświatowych,
10) planowanie i organizacja dokształcania i doskonalenia nauczycieli i dyrektorów, w tym przygotowywanie projektów podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
11) koordynowanie i organizowanie zebrań, szkoleń, narad dla dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych,
12) współpraca ze związkami zawodowymi,
2. Analizowanie i zatwierdzanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących realizacji zadań określonych przepisami prawa dla organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe.
4. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
5. Obsługa merytoryczna programów rządowych i dotacji celowych z budżetu państwa oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
6. Realizacja zadań organu prowadzącego jednostki oświatowe wynikających z ustawy dotyczącej Systemu Informacji Oświatowej, a także zadań wynikających z ww. ustawy w stosunku do jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Orzesze.
7. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym z innymi gminami z tytułu:
1) dotowania przedszkoli,
2) zwrotu kosztów dotacji przekazanych na dzieci niebędące mieszkańcami Miasta Orzesze a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze,
3) zwrotu kosztów dotacji za dzieci z Miasta Orzesze uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin,
4) powierzenia przez Miasto Orzesze innej gminie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
8. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
9. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
10. Prowadzenie ewidencji i czynności związanych z udzielaną dotacją do niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
11. Prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów oraz ze zwrotem kosztów dojazdów:
1) uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
2) dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
12. Prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie decyzji oraz polecenia wypłat dotyczących przydzielania stypendiów naukowych oraz nagród sportowych.
13. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
14. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zawieraniem umów placówek oświatowych z wykonawcami i usługodawcami.
15. Planowanie, uzgadnianie i koordynacja inwestycji i remontów zlecanych przez dyrektorów placówek oświatowych.
16. Realizacja spraw z zakresu zamówień publicznych.
17. Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w placówkach oświatowych.
18. Opracowywanie sprawozdań, raportów, statystyk i analiz, opinii, odpowiedzi na wnioski i interpelacje dotyczących realizacji zadań oświatowych.
19. Ścisła współpraca z Referatem Finansowym ds. Oświatowych w sprawach dotyczących finansów oświatowych, jak również uzgadnianie projektów planów finansowych placówek oświatowych.
20. Wykonywanie powierzonych Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty dotychczasowych zadań ujętych w uchwałach Rady lub w innych aktach prawnych.
21. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:44:58 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:15:38.
Pracownicy
Pracownicy Stanowisko Telefon
 Sylwia Krawczyk  Naczelnik Wydziału- 1 et 32 7233003
 Maria Bańczyk  Inspektor - 1 et. 32 7233003
 Karolina Przybyło  Podinspektor - 1 et.  32 7233003 
 Sabina Twardzik  Inspektor - 1 et.  32 7233003 
 Aleksandra Witoszek  Podinspektor - 1 et. 32 7233003

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:59:47 | Data modyfikacji: 2018-09-10 09:23:11.
Dane teleadresowe

telefon: 32 7233003
fax: 32 3248826
e-mail: we@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Wydział Edukacji
ul.Św.Wawrzyńca 23
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej
piętro

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:00:47 | Data modyfikacji: 2016-07-06 13:59:52.
Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:00:47
Data modyfikacji: 2016-07-06 13:59:52
Opublikowane przez: Marzena Nowak