Rok 2017

Uchwała Nr XL/551/17 w sprawie zamiaru
połączenia samorządowych instytucji kultury:
Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:49:34 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:50:16.
Uchwała Nr XL/550/17 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:47:55 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:48:35.
Uchwała Nr XL/549/17 w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXVII/439/17 z dn. 7 września 2017r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im.
Gustawa Morcinka w Orzeszu – Woszczycach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im.
Gustawa Morcinka w Orzeszu – Woszczycach
zmienionej Uchwałą nr XXXIX/529/17 z dn. 23
listopada 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVII/439/17 z dnia 7 września 2017r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im.
Gustawa Morcinka w Orzeszu – Woszczycach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im.
Gustawa Morcinka w Orzeszu – Woszczycach

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:46:03 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:46:18.
Uchwała Nr XL/548/17 w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXVII/436/17 z dn. 7 września 2017r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im.
Alfreda Szklarskiego w Orzeszu – Zawiści w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im.
Alfreda Szklarskiego w Orzeszu – Zawiści
zmienionej Uchwałą nr XXXIX/526/17 z dn. 23
listopada 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVII/436/17 z dnia 7 września 2017r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im.
Alfreda Szklarskiego w Orzeszu – Zawiści w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im.
Alfreda Szklarskiego w Orzeszu – Zawiści

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:41:35 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:42:05.
Uchwała Nr XL/547/17 w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXVII/435/17 z dn. 7 września 2017r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im.
Janusza Korczaka w Orzeszu – Zazdrości w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im.
Janusza Korczaka w Orzeszu – Zazdrości
zmienionej Uchwałą nr XXXIX/525/17 z dn. 23
listopada 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVII/435/17 z dnia 7 września 2017r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im.
Janusza Korczaka w Orzeszu – Zazdrości w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im.
Janusza Korczaka w Orzeszu – Zazdrości

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:40:27 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:40:44.
Uchwała Nr XL/546/17 w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXVII/434/17 z dn. 7 września 2017r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Franciszka Stuska w Orzeszu – Jaśkowicach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im.
Franciszka Stuska w Orzeszu – Jaśkowicach
zmienionej Uchwałą nr XXXIX/524/17 z dn. 23
listopada 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXVII/434/17 z dnia 7 września 2017r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Franciszka Stuska w Orzeszu – Jaśkowicach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im.
Franciszka Stuska w Orzeszu – Jaśkowicach

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:39:05 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:39:24.
Uchwała Nr XL/545/17 w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXVII/433/17 z dn. 7 września 2017r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Stanisława Moniuszki w Orzeszu w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 2 im. Stanisława
Moniuszki w Orzeszu zmienionej Uchwałą nr
XXXIX/523/17 z dn. 23 listopada 2017r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXVII/433/17 z dnia 7
września 2017r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki
w Orzeszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr
2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:27:18 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:27:51.
Uchwała Nr XL/544/17 w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta
Orzesze dla niepublicznych przedszkoli oraz
niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i
fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz trybu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:25:15 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:25:43.
Uchwała Nr XL/543/17 o zmianie uchwały w sprawie
określenia kryteriów naboru do klas I
publicznych szkół podstawowych dla kandydatów,
którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej
szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie
której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzania tych kryteriów

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:23:35 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:24:16.
Uchwała Nr XL/542/17 w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:22:10 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:22:54.
Uchwała Nr XL/541/17 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:18:59 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:20:41.
Uchwała Nr XL/540/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:17:41 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:18:08.
Uchwała Nr XL/539/17 w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu Uchwały Nr XXV/288/16 Rady
Miejskiej Orzesze z dnia 13 października 2016r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:16:42 | Data modyfikacji: 2017-12-18 14:06:48.
Uchwała Nr XL/538/17 w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia - schroniskach udzielających
schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy
Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:15:05 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:15:30.
Uchwała Nr XL/537/17 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:13:13 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:14:00.
Uchwała Nr XL/536/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:11:56 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:12:17.
Uchwała Nr XL/535/17 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2018

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:10:18 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:10:48.
Uchwała Nr XL/534/17 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Orzeszu na rok 2018

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:08:24 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:09:06.
Uchwała Nr XL/533/17 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na rzecz Województwa Śląskiego na
finansowanie zadania własnego na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:06:46 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:07:22.
Uchwała Nr XL/532/17 w sprawie ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:05:21 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:05:39.
Uchwała Nr XL/531/17 w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:03:34 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:03:57.
Uchwała Nr XL/530/17 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-12-18 10:00:19 | Data modyfikacji: 2017-12-18 10:01:35.
Uchwała Nr XXXIX/529/17 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVII/439/17 z dnia 7 września 2017r. w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 10 im. Gustawa Morcinka w Orzeszu-Woszczycach w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im.
Gustawa Morcinka w Orzeszu-Woszczycach

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 11:22:37 | Data modyfikacji: 2017-11-28 11:23:25.
Uchwała Nr XXXIX/528/17 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVII/438/17 z dnia 7 września 2017r. w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 9 im. Władysława Broniewskiego w
Orzeszu-Zgoniu w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 9 im. Władysława Broniewskiego w
Orzeszu-Zgoniu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 11:21:13 | Data modyfikacji: 2017-11-28 11:21:45.
Uchwała Nr XXXIX/527/17 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXXVII/437/17 z dnia 7 września 2017r. w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 8 im. Bolesława Chrobrego w
Orzeszu-Mościskach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 8 im. Bolesława Chrobrego w
Orzeszu-Mościskach

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 11:19:32 | Data modyfikacji: 2017-11-28 11:19:58.
Uchwała Nr XXXIX/526/17 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXXVII/436/17 z dnia 7 września 2017r. w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu-Zawiści w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im.
Alfreda Szklarskiego w Orzeszu- Zawiści

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 11:17:21 | Data modyfikacji: 2017-11-28 11:17:48.
Uchwała Nr XXXIX/525/17 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVII/435/17 z dnia 7 września 2017r. w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu-Zazdrości w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im.
Janusza Korczaka w Orzeszu- Zazdrości

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 11:15:42 | Data modyfikacji: 2017-11-28 11:16:10.
Uchwała Nr XXXIX/524/17 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVII/434/17 z dnia 7 września 2017r. w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu-Jaśkowicach
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im.
Franciszka Stuska w Orzeszu-Jaśkowicach

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 11:13:37 | Data modyfikacji: 2017-11-28 11:13:59.
Uchwała Nr XXXIX/523/17 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXVII/433/17 z dnia 7 września 2017r. w
sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im.
Stanisława Moniuszki w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 11:11:29 | Data modyfikacji: 2017-11-28 11:12:36.
Uchwała Nr XXXIX/522/17 w sprawie podjęcia
działań zmierzających do rozwiązania Zespołu
Szkół im.Poległych na Pasternioku i likwidacji
Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w
skład Zespołu Szkół

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 11:10:00 | Data modyfikacji: 2017-11-28 11:10:29.
Uchwała Nr XXXIX/521/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w
sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych
kościołów i związków wyznaniowych

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 11:07:18 | Data modyfikacji: 2017-11-28 11:07:51.
Uchwała Nr XXXIX/520/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Sosnowiec
w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii
innych kościołów i związków wyznaniowych

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 11:03:00 | Data modyfikacji: 2017-11-28 11:03:27.
Uchwała Nr XXXIX/519/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 11:01:30 | Data modyfikacji: 2017-11-28 11:01:56.
Uchwała Nr XXXIX/518/17 w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:59:48 | Data modyfikacji: 2017-11-28 11:00:21.
Uchwała Nr XXXIX/517/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:57:59 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:58:26.
Uchwała Nr XXXIX/516/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:55:56 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:57:16.
Uchwała Nr XXXIX/515/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:52:44 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:53:16.
Uchwała Nr XXXIX/514/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:51:52 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:52:14.
Uchwała Nr XXXIX/513/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:50:45 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:51:12.
Uchwała Nr XXXIX/512/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:49:35 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:50:00.
Uchwała Nr XXXIX/511/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:47:17 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:49:00.
Uchwała Nr XXXIX/510/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:38:15 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:38:45.
Uchwała Nr XXXIX/509/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:36:03 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:36:31.
Uchwała Nr XXXIX/508/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:34:02 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:34:33.
Uchwała Nr XXXIX/507/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:32:52 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:33:19.
Uchwała Nr XXXIX/506/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:29:10 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:29:40.
Uchwała Nr XXXIX/505/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:21:33 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:28:10.
Uchwała Nr XXXIX/504/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:20:22 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:20:48.
Uchwała Nr XXXIX/503/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:18:37 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:19:36.
Uchwała Nr XXXIX/502/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:17:40 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:18:05.
Uchwała Nr XXXIX/501/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:16:23 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:16:56.
Uchwała Nr XXXIX/500/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:14:28 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:15:02.
Uchwała Nr XXXIX/499/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:12:37 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:13:01.
Uchwała Nr XXXIX/498/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:11:42 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:12:09.
Uchwała Nr XXXIX/497/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:10:43 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:11:08.
Uchwała Nr XXXIX/496/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:09:13 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:09:40.
Uchwała Nr XXXIX/495/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:07:34 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:08:20.
Uchwała Nr XXXIX/494/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:06:10 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:06:38.
Uchwała Nr XXXIX/493/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:02:53 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:03:19.
Uchwała Nr XXXIX/492/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 10:01:49 | Data modyfikacji: 2017-11-28 10:02:16.
Uchwała Nr XXXIX/491/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:56:40 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:57:15.
Uchwała Nr XXXIX/490/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:55:16 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:55:39.
Uchwała Nr XXXIX/489/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:53:27 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:53:53.
Uchwała Nr XXXIX/488/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:52:28 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:52:51.
Uchwała Nr XXXIX/487/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:51:12 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:51:43.
Uchwała Nr XXXIX/486/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:49:46 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:50:39.
Uchwała Nr XXXIX/485/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:48:20 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:49:04.
Uchwała Nr XXXIX/484/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:47:06 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:47:35.
Uchwała Nr XXXIX/483/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:46:03 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:46:27.
Uchwała Nr XXXIX/482/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:44:16 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:44:41.
Uchwała Nr XXXIX/481/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:40:08 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:43:49.
Uchwała Nr XXXIX/480/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:39:06 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:39:31.
Uchwała Nr XXXIX/479/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:37:39 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:38:07.
Uchwała Nr XXXIX/478/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:31:16 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:31:43.
Uchwała Nr XXXIX/477/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:29:12 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:29:38.
Uchwała Nr XXXIX/476/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:27:45 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:28:31.
Uchwała Nr XXXIX/475/17 w sprawie nadania nazw
drogom wewnętrznym

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:25:50 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:26:50.
Uchwała Nr XXXIX/474/17 w sprawie przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowej Taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Miasta Orzesze
przedstawionej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:24:43 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:24:59.
Uchwała Nr XXXIX/473/17 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1
stycznia 2018r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:23:07 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:23:40.
Uchwała Nr XXXIX/472/17 w sprawie rocznego
programu współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:21:18 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:21:46.
Uchwała Nr XXXIX/471/17 o zmianie uchwały w
sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego
"Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:19:37 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:20:04.
Uchwała Nr XXXIX/470/17 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:15:39 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:17:46.
Uchwała Nr XXXIX/469/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:11:12 | Data modyfikacji: 2017-11-28 11:25:03.
Uchwała Nr XXXIX/468/17 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce
oraz Królówka. Etap III - sołectwo Woszczyce

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:07:35 | Data modyfikacji: 2017-11-28 13:57:48.
Uchwała Nr XXXVIII/467/17 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w północno - zachodniej części
miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany
obszarowe)

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:45:04 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:45:39.
Uchwała Nr XXXVIII/466/17 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXXVII/441/17 z dnia 7 września
2017r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Orzeszu oraz dzielnicy Jaśkowice
(zmiany obszarowe)

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:41:52 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:42:24.
Uchwała Nr XXXVIII/465/17 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w
tym psychologów, logopedów, doradców zawodowych
oraz nauczycieli wspomagających zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Miasto Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:39:02 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:39:37.
Uchwała Nr XXXVIII/464/17 w sprawie nabycia
nieruchomości w drodze komunalizacji

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:35:14 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:36:04.
Uchwała Nr XXXVIII/463/17 w sprawie nabycia
nieruchomości w drodze komunalizacji

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:34:06 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:34:43.
Uchwała Nr XXXVIII/462/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:32:15 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:33:04.
Uchwała Nr XXXVIII/461/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:31:12 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:31:50.
Uchwała Nr XXXVIII/460/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:29:57 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:30:30.
Uchwała Nr XXXVIII/459/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:27:49 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:28:21.
Uchwała Nr XXXVIII/458/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:26:28 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:27:06.
Uchwała Nr XXXVIII/457/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:25:33 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:25:51.
Uchwała Nr XXXVIII/456/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:23:27 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:24:03.
Uchwała Nr XXXVIII/455/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:22:10 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:22:29.
Uchwała Nr XXXVIII/454/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:16:16 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:22:45.
Uchwała Nr XXXVIII/453/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:15:08 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:15:46.
Uchwała Nr XXXVIII/452/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:12:54 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:13:28.
Uchwała Nr XXXVIII/451/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:11:37 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:12:11.
Uchwała Nr XXXVIII/450/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:10:01 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:10:33.
Uchwała Nr XXXVIII/449/17 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:07:04 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:08:51.
Uchwała Nr XXXVIII/448/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-10-17 08:04:48 | Data modyfikacji: 2017-10-17 08:06:03.
Uchwała Nr XXXVII/447/17 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXVI/305/16 z dnia 17 listopada 2016
r. Rady Miejskiej w Orzeszu w sprawie rocznego
programu współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok oraz Uchwały Nr
XXXV/399/17 z dnia 4 lipca 2017 r. Rady Miejskiej
w Orzeszu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/305/16
z dnia 17 listopada 2016 r. Rady Miejskiej w
Orzeszu w sprawie rocznego programu współpracy
Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 09:14:31 | Data modyfikacji: 2017-09-12 09:15:27.
Uchwała Nr XXXVII/446/17 w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 09:13:21 | Data modyfikacji: 2017-09-12 09:13:54.
Uchwała Nr XXXVII/445/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 09:10:00 | Data modyfikacji: 2017-09-12 09:10:41.
Uchwała Nr XXXVII/444/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 09:08:35 | Data modyfikacji: 2017-09-12 09:09:16.
Uchwała Nr XXXVII/443/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 09:06:51 | Data modyfikacji: 2017-09-12 09:07:09.
Uchwała Nr XXXVII/442/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 09:05:28 | Data modyfikacji: 2017-09-12 09:05:43.
Uchwała Nr XXXVII/441/17 w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu
oraz dzielnicy Jaśkowice (zmiany obszarowe)

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 09:03:58 | Data modyfikacji: 2017-09-12 09:04:18.
Uchwała Nr XXXVII/440/17 o zmianie uchwały w
sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania
uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach
„Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Orzesze”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 09:02:21 | Data modyfikacji: 2017-09-12 09:03:03.
Uchwała Nr XXXVII/439/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 10 im.Gustawa Morcinka w
Orzeszu-Woszczycach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 10 im.Gustawa Morcinka w
Orzeszu-Woszczycach

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 09:00:02 | Data modyfikacji: 2017-09-12 09:01:19.
Uchwała Nr XXXVII/438/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 9 im.Władysława
Broniewskiego w Orzeszu-Zgoniu w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 9 im.Władysława
Broniewskiego w Orzeszu-Zgoniu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:58:15 | Data modyfikacji: 2017-09-12 08:58:38.
Uchwała Nr XXXVII/437/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 8 im.Bolesława Chrobrego w
Orzeszu-Mościskach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 8 im.Bolesława Chrobrego w
Orzeszu-Mościskach

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:56:45 | Data modyfikacji: 2017-09-12 08:57:07.
Uchwała Nr XXXVII/436/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 6 im.Alfreda Szklarskiego w
Orzeszu-Zawiści w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 6 im.Alfreda Szklarskiego w
Orzeszu-Zawiści

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:55:28 | Data modyfikacji: 2017-09-12 08:55:48.
Uchwała Nr XXXVII/435/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w
Orzeszu-Zazdrości w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 5 im. Janusza Korczaka w
Orzeszu-Zazdrości

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:54:23 | Data modyfikacji: 2017-09-12 08:54:41.
Uchwała Nr XXXVII/434/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Franciszka Stuska w
Orzeszu-Jaśkowicach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 4 im. Franciszka Stuska w
Orzeszu-Jaśkowicach

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:53:03 | Data modyfikacji: 2017-09-12 08:53:20.
Uchwała Nr XXXVII/433/17 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki
w Orzeszu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr
2 im. Stanisława Moniuszki w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:51:33 | Data modyfikacji: 2017-09-12 08:51:58.
Uchwała Nr XXXVII/432/17 w sprawie zamiaru
likwidacji Filii nr 4 Huta Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 23
oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:49:24 | Data modyfikacji: 2017-09-12 08:49:41.
Uchwała Nr XXXVII/431/17 w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu
Miasta Orzesze innym instrumentem płatniczym

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:47:56 | Data modyfikacji: 2017-09-12 08:48:21.
Uchwała Nr XXXVII/430/17 w sprawie zmiany
Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/226/16 z
dnia 30 marca 2016r.w sprawie wprowadzenia
wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych
Miasta Orzesze zmienianej Uchwałą Rady Miejskiej
Orzesze nr XXII/265/16 z dnia 27 czerwca 2016r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:39:27 | Data modyfikacji: 2017-09-12 08:39:51.
Uchwała Nr XXXVII/429/17 w sprawie zmiany
Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/315/16 z
dnia 15 grudnia 2016r. dotyczącej ustalenia
stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego
zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej na 2017 rok zmienianej
Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXV/398/17 z
dnia 4 lipca 2017r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:37:55 | Data modyfikacji: 2017-09-12 08:38:14.
Uchwała Nr XXXVII/428/17 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXIII/386/17 z dnia 25 maja 2017r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:35:35 | Data modyfikacji: 2017-09-12 08:36:18.
Uchwała Nr XXXVII/427/17 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:33:45 | Data modyfikacji: 2017-09-12 08:34:01.
Uchwała Nr XXXVII/426/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-09-12 08:31:47 | Data modyfikacji: 2017-09-12 08:32:40.
Uchwała Nr XXXVI/425/17 w sprawie zmiany uchwały
Nr IV/33/15 z dnia 22 stycznia 2015r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-08-30 12:42:38 | Data modyfikacji: 2017-08-30 12:43:03.
Uchwała Nr XXXVI/424/17 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-08-30 12:41:00 | Data modyfikacji: 2017-08-30 12:41:33.
Uchwała Nr XXXVI/423/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-08-30 12:21:20 | Data modyfikacji: 2017-08-30 12:43:56.
Uchwała Nr XXXV/422/17 o zmianie uchwały w
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli, a także
wysokość nagród

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 12:03:31 | Data modyfikacji: 2017-07-06 12:04:06.
Uchwała Nr XXXV/421/17 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 12:01:23.
Uchwała Nr XXXV/420/17 w sprawie nadania statutu
Szkole Podstawowej nr 7 im.Henryka Sienkiewicza w
Orzeszu-Gardawicach, ul.Uczniowska 1

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 11:59:36 | Data modyfikacji: 2017-07-06 12:00:08.
Uchwała Nr XXXV/419/17 w sprawie nadania statutu
Szkole Podstawowej nr 3 im.Stanisława Ligonia w
Orzeszu- Zawadzie, ul.Szkolna 44

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 11:55:57 | Data modyfikacji: 2017-07-06 11:56:32.
Uchwała Nr XXXV/418/17 w sprawie nadania statutu
Szkole Podstawowej nr 1 w Orzeszu, ul.K.Miarki 1a

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 11:54:24 | Data modyfikacji: 2017-07-06 11:54:49.
Uchwała Nr XXXV/417/17 w sprawie przyjęcia planu
nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi w
Mieście Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 11:51:37 | Data modyfikacji: 2017-07-06 11:53:22.
Uchwała Nr XXXV/416/17 w sprawie nazwy ulicy gen.
Ziętka

Uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 11:49:11 | Data modyfikacji: 2020-02-13 09:06:31.
Uchwała Nr XXXV/415/17 w sprawie nazwy ulicy
Armii Ludowej

Uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 11:47:07 | Data modyfikacji: 2020-02-13 09:04:56.
Uchwała Nr XXXV/414/17 w sprawie nazwy ulicy
Krasickiego

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 11:45:37 | Data modyfikacji: 2017-07-06 11:46:03.
Uchwała Nr XXXV/413/17 w sprawie nazwy ulicy 22
Lipca

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 11:43:40 | Data modyfikacji: 2017-07-06 11:44:30.
Uchwała Nr XXXV/412/17 w sprawie nazwy ulicy
Sawickiej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:31:14 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:31:40.
Uchwała Nr XXXV/411/17 w sprawie nazwy ulicy
Marksa

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:29:13 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:30:08.
Uchwała Nr XXXV/410/17 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:27:46 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:28:15.
Uchwała Nr XXXV/409/17 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:26:15 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:26:40.
Uchwała Nr XXXV/408/17 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:19:36 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:19:58.
Uchwała Nr XXXV/407/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:17:44 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:18:29.
Uchwała Nr XXXV/406/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:11:56 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:12:15.
Uchwała Nr XXXV/405/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:10:42 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:11:02.
Uchwała Nr XXXV/404/17 w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości zamieszkałej położonej na
terenie Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:09:30 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:09:50.
Uchwała Nr XXXV/403/17 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:07:47 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:08:07.
Uchwała Nr XXXV/402/17 w sprawie wyrażenia zgody
na najem w trybie bezprzetargowym lokalu
użytkowego położonego na III piętrze i
części dachu budynku komunalnego w Orzeszu
ul.Fabryczna 1

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:06:27 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:06:51.
Uchwała Nr XXXV/401/17 w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:04:08 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:05:19.
Uchwała Nr XXXV/400/17 w sprawie oceny zasobów
pomocy społecznej miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:01:57 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:02:13.
Uchwała Nr XXXV/399/17 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVI/305/16 z dnia 17 listopada 2016r. Rady
Miejskiej w Orzeszu w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 10:00:42 | Data modyfikacji: 2017-07-06 10:00:59.
Uchwała Nr XXXV/398/17 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/315/16 z dnia 15
grudnia 2016r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 09:59:20 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:59:37.
Uchwała Nr XXXV/397/17 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 09:55:21 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:55:57.
Uchwała Nr XXXV/396/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-06 09:20:14 | Data modyfikacji: 2017-07-06 09:21:01.
Uchwała Nr XXXIV/395/17 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:15:38 | Data modyfikacji: 2017-07-04 08:15:54.
Uchwała Nr XXXIV/394/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-07-04 08:13:38 | Data modyfikacji: 2017-07-04 08:14:46.
Uchwała Nr XXXIII/393/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-30 09:02:37 | Data modyfikacji: 2017-05-30 09:02:53.
Uchwała Nr XXXIII/392/17 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-30 09:01:04 | Data modyfikacji: 2017-05-30 09:01:19.
Uchwała Nr XXXIII/391/17 w sprawie wprowadzenia
zmian do Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-30 08:59:09 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:59:25.
Uchwała Nr XXXIII/390/17 w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu miasta
osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji na
terenie Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-30 08:57:28 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:57:59.
Uchwała Nr XXXIII/389/17 w sprawie zatwierdzenia
Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla
Miasta Orzesze przedstawionej przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu na
okres od dnia 1 lipca 2017r. do dnia 30 czerwca
2018r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-30 08:55:15 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:55:34.
Uchwała Nr XXXIII/388/17 w sprawie wprowadzenia
Programu "Orzeska Karta Rodziny 3+"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-30 08:53:44 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:53:58.
Uchwała Nr XXXIII/387/17 w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XXIV/281/16 z dnia 12 września 2016r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu na realizację zadania: „Remont
ciągu drogowego nr S5310 ul.Żorska w Orzeszu”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-30 08:52:09 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:52:24.
Uchwała Nr XXXIII/386/17 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-30 08:51:02 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:51:18.
Uchwała Nr XXXIII/385/17 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-30 08:49:24 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:49:39.
Uchwała Nr XXXIII/384/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-30 08:47:48 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:48:03.
Uchwała Nr XXXIII/383/17 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Orzesze za 2016
rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-30 08:45:13 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:45:31.
Uchwała Nr XXXIII/382/17 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta Orzesze za 2016 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-05-30 08:42:50 | Data modyfikacji: 2017-05-30 08:43:51.
Uchwała Nr XXXII/381/17 w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia Miasta Orzesze do Związku
Metropolitarnego w województwie śląskim po jego
formalnym utworzeniu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:31:34 | Data modyfikacji: 2017-05-08 09:32:04.
Uchwała Nr XXXII/380/17 w sprawie podtrzymania
stanowiska w sprawie skargi na Burmistrza Miasta
Orzesze

UWAGA:
Wyłączenia jawności na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystaniu, ze względu na prywatność osoby fizycznej dokonała Maria Mierzwa-Owczarek - Specjalista Biura Rady Miejskiej.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:25:36 | Data modyfikacji: 2017-05-08 09:26:39.
Uchwała Nr XXXII/379/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:14:38 | Data modyfikacji: 2017-05-08 09:14:56.
Uchwała Nr XXXII/378/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:13:44 | Data modyfikacji: 2017-05-08 09:14:01.
Uchwała Nr XXXII/377/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:12:52 | Data modyfikacji: 2017-05-08 09:13:06.
Uchwała Nr XXXII/376/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:12:05 | Data modyfikacji: 2017-05-08 09:12:23.
Uchwała Nr XXXII/375/17 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:11:01 | Data modyfikacji: 2017-05-08 09:11:17.
Uchwała Nr XXXII/374/17 w sprawie zmiany statutu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:07:19 | Data modyfikacji: 2017-05-08 09:07:39.
Uchwała Nr XXXII/373/17 w sprawie zmiany uchwały
NR XXXV/385/13 z dnia 20 czerwca 2013 r.
dotyczącej zasad udzielenia dotacji celowej z
budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację
niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:04:37 | Data modyfikacji: 2017-05-08 09:06:21.
Uchwała Nr XXXII/372/17 w sprawie zmiany Uchwały
nr XXVI/303/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17
listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Orzeszu na rok 2017

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 09:02:01 | Data modyfikacji: 2017-05-08 09:03:00.
Uchwała Nr XXXII/371/17 w sprawie przyjęcia
"Zintegrowanej strategii rozwoju dla obszaru
funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z
przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata
2017-2025"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 08:55:52 | Data modyfikacji: 2017-05-08 08:56:10.
Uchwała Nr XXXII/370/17 w sprawie wprowadzenia
zmian do Uchwały Nr XXIX/329/17 Rady Miejskiej
Orzesze z dnia 19 stycznia 2017r. dotyczącej
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 08:49:52 | Data modyfikacji: 2017-05-08 08:50:14.
Uchwała Nr XXXII/369/17 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 08:47:23 | Data modyfikacji: 2017-05-08 08:47:48.
Uchwała Nr XXXII/368/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-05-08 08:44:46 | Data modyfikacji: 2017-05-08 08:45:31.
Uchwała Nr XXXI/367/17 w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:47:01 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:47:27.
Uchwała Nr XXXI/366/17 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:45:04 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:45:23.
Uchwała Nr XXXI/365/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:43:00 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:43:21.
Uchwała Nr XXXI/364/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:41:42 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:42:03.
Uchwała Nr XXXI/363/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:40:37 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:40:57.
Uchwała Nr XXXI/362/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:39:33 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:39:51.
Uchwała Nr XXXI/361/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:38:11 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:38:31.
Uchwała Nr XXXI/360/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:37:02 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:37:22.
Uchwała Nr XXXI/359/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:35:51 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:36:08.
Uchwała Nr XXXI/358/17 w sprawie zasad
gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami
stanowiącymi własność Miasta Orzesze, z
wyłączeniem nieruchomości gminnych będących w
trwałym zarządzie

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:34:23 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:34:43.
Uchwała Nr XXXI/357/17 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Orzesze na rok 2017

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:32:35 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:32:53.
Uchwała Nr XXXI/356/17 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XV/93/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z
dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia
zmian do uchwały Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w
Orzeszu z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat jak również
trybu ich pobierania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:30:22 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:30:40.
Uchwała Nr XXXI/355/17 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:28:32 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:28:52.
Uchwała Nr XXXI/354/17 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:26:35 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:27:01.
Uchwała Nr XXXI/353/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2017-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:24:43 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:25:30.
Uchwała Nr XXXI/352/17 w sprawie rozpatrzenia
skargi na Burmistrza Miasta Orzesze

UWAGA:
Wyłączenia jawności na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystaniu, ze względu na prywatność osoby fizycznej dokonała Maria Mierzwa-Owczarek - Specjalista Biura Rady Miejskiej.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:11:23 | Data modyfikacji: 2017-03-28 08:20:02.
Uchwała Nr XXXI/351/17 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Orzeszu dla sołectw:Woszczyce oraz
Królówka.Etap III - sołectwo Woszczyce

Uchwała uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-03-28 08:10:05 | Data modyfikacji: 2020-02-13 09:08:01.
Uchwała Nr XXX/350/17 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:42:32 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:42:49.
Uchwała Nr XXX/349/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:41:27 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:41:43.
Uchwała Nr XXX/348/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:38:45 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:39:08.
Uchwała Nr XXX/347/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:37:48 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:38:05.
Uchwała Nr XXX/346/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:36:55 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:37:14.
Uchwała Nr XXX/345/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:35:56 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:36:23.
Uchwała Nr XXX/344/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:35:02 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:35:21.
Uchwała Nr XXX/343/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:34:07 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:34:34.
Uchwała Nr XXX/342/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:33:06 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:33:24.
Uchwała Nr XXX/341/17 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:32:16 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:32:33.
Uchwała Nr XXX/340/17 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:27:40 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:28:04.
Uchwała Nr XXX/339/17 w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla
sołectwa Mościska i części sołectwa Gardawice

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:21:51 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:23:10.
Uchwała Nr XXX/338/17 w sprawie nadania nazw
drogom wewnętrznym

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:20:39 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:20:53.
Uchwała Nr XXX/337/17 w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego
ustroju szkolnego

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:10:26 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:19:45.
Uchwała Nr XXX/336/17 w sprawie określenia
kryteriów naboru do klas I publicznych szkół
podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają
się o przyjęcie do publicznej szkoły
podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której
zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzania tych kryteriów

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:08:04 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:08:31.
Uchwała Nr XXX/335/17 w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:06:15 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:06:30.
Uchwała Nr XXX/334/17 w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:03:10 | Data modyfikacji: 2017-02-24 08:33:52.
Uchwała Nr XXX/333/17 w sprawie określenia zasad
ustalania i przekazywania z budżetu Miasta
Orzesze na rzecz samorządowego zakładu
budżetowego środków finansowych wynikających z
rozliczenia podatku od towarów i usług

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:00:59 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:01:21.
Uchwała Nr XXX/332/17 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 07:59:26 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:00:04.
Uchwała Nr XXX/331/17 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 07:58:00 | Data modyfikacji: 2017-02-21 07:58:17.
Uchwała Nr XXX/330/17 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Uchwała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Objaśnienia do uchwały w sprawie WPF

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 07:55:48 | Data modyfikacji: 2017-02-21 07:56:45.
Uchwała Nr XXIX/329/17 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-01-24 09:45:04 | Data modyfikacji: 2017-01-24 09:45:24.
Uchwała Nr XXIX/328/17 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-01-24 09:43:34 | Data modyfikacji: 2017-01-24 09:43:49.
Uchwała Nr XXIX/327/17 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce
oraz Królówka – etap II: sołectwo Królówka

Uchwała w części uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-01-24 09:41:36 | Data modyfikacji: 2020-02-13 09:09:40.
Uchwała Nr XXVIII/326/17 w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2017-01-13 12:00:36 | Data modyfikacji: 2017-01-13 12:01:37.
Data wprowadzenia: 2017-01-13 12:00:36
Data modyfikacji: 2017-01-13 12:01:37
Autor: Rada Miejska Orzesze
ObowižEzuje od: 2017-01-12
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek