Rok 2018

Uchwała Nr XLVI/612/18 zmieniająca uchwałę Nr
XLIII/588/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27
marca 2018r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na
stałe obwody głosowania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:36:36 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:36:51.
Uchwała Nr XLVI/611/18 zmieniająca uchwałę Nr
XLII/580/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 1 marca
2018r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na
okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:31:55 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:33:52.
Uchwała Nr XLVI/610/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:29:15 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:29:32.
Uchwała Nr XLVI/609/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:27:25 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:27:44.
Uchwała Nr XLVI/608/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:26:33 | Data modyfikacji: 2018-05-24 14:50:04.
Uchwała Nr XLVI/607/18 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Orzesze za 2017
rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:25:06 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:25:21.
Uchwała Nr XLVI/606/18 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:23:27 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:24:00.
Uchwała Nr XLV/605/18 w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół im.Poległych na Pasternioku w
Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:33:13 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:33:38.
Uchwała Nr XLV/604/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLII/581/18 z dnia 1 marca 2018r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto
Orzesze, a nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty
Nauczyciela

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:31:41 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:32:02.
Uchwała Nr XLV/603/18 w sprawie utworzenia
Miejskiego Żłobka w Orzeszu oraz nadania jego
statutu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:30:16 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:30:36.
Uchwała Nr XLV/602/18 w sprawie wyrażenia opinii
przez Radę Miejską Orzesze o przystąpieniu
Miasta Orzesze do Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:27:47 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:28:18.
Uchwała Nr XLV/601/18 w sprawie zmiany statutu
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Orzeszu przyjętego Uchwałą Nr XVIII/194/12 Rady
Miejskiej Orzesze z dnia 26 stycznia 2012r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:25:29 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:25:52.
Uchwała Nr XLV/600/18 w sprawie likwidacji Filii
Nr 4 Huta Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Orzeszu przy ul.Św.Wawrzyńca 23 oraz zmiany
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:24:15 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:24:37.
Uchwała Nr XLV/599/18 w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie nieodpłatnej służebności
przesyłu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:22:59 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:23:20.
Uchwała Nr XLV/598/18 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną opałatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:21:41 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:22:01.
Uchwała Nr XLV/597/18 w sprawie wprowadzenia
zmian do tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/539/17
Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 grudnia 2017r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:20:11 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:20:52.
Uchwała Nr XLV/596/18 w sprawie oceny zasobów
pomocy społecznej miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:18:44 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:19:06.
Uchwała Nr XLV/595/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumień dotyczących kierowania
osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w
Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:17:30 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:17:48.
Uchwała Nr XLV/594/18 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVIII/236/09 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia
11 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
określającego zasady i tryb przyznawania przez
Kapitułę okolicznościowego tytułu "Zasłużony
dla Miasta Orzesze"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:15:06 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:16:31.
Uchwała Nr XLV/593/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:07:01 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:07:24.
Uchwała Nr XLV/592/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:03:59 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:04:24.
Uchwała Nr XLV/591/18 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 08:57:30 | Data modyfikacji: 2018-05-15 08:58:42.
Uchwała Nr XLIV/590/18 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących przystąpienia Miasta
Orzesze do Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-18 11:59:41 | Data modyfikacji: 2018-04-18 12:00:45.
Uchwała Nr XLIII/589/18 w sprawie wystąpienia do
Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę
właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego
dla terenu Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:36:48 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:37:05.
Uchwała Nr XLIII/588/18 w sprawie podziału
Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:34:39 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:34:58.
Uchwała Nr XLIII/587/18 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:33:13 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:33:34.
Uchwała Nr XLIII/586/18 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w
Orzeszu przy ul.Gliwickiej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:32:18 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:32:38.
Uchwała Nr XLIII/585/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:30:58 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:31:16.
Uchwała Nr XLIII/584/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:27:52 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:28:10.
Uchwała Nr XLIII/583/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:26:12 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:26:58.
Uchwała Nr XLII/582/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVIII/245/09 z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie
wysokości diet i zwrotu kosztów podróży
przysługującym Radnym oraz Sołtysom zmienionej
Uchwałą Nr XXX/347/13 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/245/09 z dnia 11
lutego 2009r. dotyczącej wysokości diet i zwrotu
kosztów podróży przysługującym Radnym i
Sołtysom

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:00:32 | Data modyfikacji: 2018-03-12 09:00:57.
Uchwała Nr XLII/581/18 w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół prowadzonych przez Miasto Orzesze, a nie
wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:56:06 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:56:33.
Uchwała Nr XLII/580/18 w sprawie podziału Miasta
Orzesze na okręgi wyborcze w wyborach do Rady
Miejskiej Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:53:44 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:54:05.
Uchwała Nr XLII/579/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:52:16 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:52:37.
Uchwała Nr XLII/578/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:51:14 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:51:36.
Uchwała Nr XLII/577/18 w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonych w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:49:36 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:50:16.
Uchwała Nr XLII/576/18 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:48:13 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:48:36.
Uchwała Nr XLII/575/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:47:01 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:47:26.
Uchwała Nr XLII/574/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:45:30 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:45:49.
Uchwała Nr XLII/573/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:43:53 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:44:13.
Uchwała Nr XLII/572/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:42:47 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:43:14.
Uchwała Nr XLII/571/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:41:54 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:42:14.
Uchwała Nr XLII/570/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:41:04 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:41:22.
Uchwała Nr XLII/569/18 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Orzesze na rok 2018

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:38:36 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:38:58.
Uchwała Nr XLII/568/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXIX/472/17 z dnia 23 listopada 2017r. Rady
Miejskiej w Orzeszu w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z oragnizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:32:25 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:32:52.
Uchwała Nr XLII/567/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:28:17 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:28:38.
Uchwała Nr XLII/566/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:27:18 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:27:40.
Uchwała Nr XLII/565/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:25:36 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:26:12.
Uchwała Nr XLII/564/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:22:48 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:24:46.
Uchwała Nr XLI/563/18 w sprawie nadania nazw
drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy
Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:35:51 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:36:03.
Uchwała Nr XLI/562/18 w sprawie nazwy ulicy Rajcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:31:24 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:31:39.
Uchwała Nr XLI/561/18 w sprawie nazwy ulicy
Drzymały

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:30:25 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:30:43.
Uchwała Nr XLI/560/18 w sprawie wyrażenia opinii
do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego
"Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:26:55 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:27:10.
Uchwała Nr XLI/559/18 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących programu pn.
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców
Gminy Orzesze”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:25:25 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:25:42.
Uchwała Nr XLI/558/18 o zmianie uchwały w
sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia -
schroniskach udzielających schronienia osobom
bezdomnym z terenu gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:22:43 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:23:18.
Uchwała Nr XLI/557/18 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Orzeszu na lata 2018-2022

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:17:37 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:17:53.
Uchwała Nr XLI/556/18 w sprawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Orzesze, na lata
2018-2021, opracowanego przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Tychach Spółka Akcyjna

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:15:44 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:15:58.
Uchwała Nr XLI/555/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:11:15 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:11:32.
Uchwała Nr XLI/554/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:10:16 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:10:31.
Uchwała Nr XLI/553/18 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 07:58:05 | Data modyfikacji: 2018-02-06 07:59:36.
Uchwała Nr XLI/552/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 07:53:01 | Data modyfikacji: 2018-02-06 15:23:36.
Data wprowadzenia: 2018-02-06 07:53:01
Data modyfikacji: 2018-02-06 15:23:36
Autor: Rada Miejska Orzesze
ObowižEzuje od: 2018-01-31
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek