> Rok 2018

Rok 2018

Uchwała Nr XLII/582/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVIII/245/09 z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie
wysokości diet i zwrotu kosztów podróży
przysługującym Radnym oraz Sołtysom zmienionej
Uchwałą Nr XXX/347/13 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/245/09 z dnia 11
lutego 2009r. dotyczącej wysokości diet i zwrotu
kosztów podróży przysługującym Radnym i
Sołtysom

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:00:32 | Data modyfikacji: 2018-03-12 09:00:57.
Uchwała Nr XLII/581/18 w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół prowadzonych przez Miasto Orzesze, a nie
wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:56:06 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:56:33.
Uchwała Nr XLII/580/18 w sprawie podziału Miasta
Orzesze na okręgi wyborcze w wyborach do Rady
Miejskiej Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:53:44 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:54:05.
Uchwała Nr XLII/579/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:52:16 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:52:37.
Uchwała Nr XLII/578/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:51:14 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:51:36.
Uchwała Nr XLII/577/18 w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonych w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:49:36 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:50:16.
Uchwała Nr XLII/576/18 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:48:13 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:48:36.
Uchwała Nr XLII/575/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:47:01 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:47:26.
Uchwała Nr XLII/574/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:45:30 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:45:49.
Uchwała Nr XLII/573/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:43:53 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:44:13.
Uchwała Nr XLII/572/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:42:47 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:43:14.
Uchwała Nr XLII/571/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:41:54 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:42:14.
Uchwała Nr XLII/570/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:41:04 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:41:22.
Uchwała Nr XLII/569/18 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Orzesze na rok 2018

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:38:36 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:38:58.
Uchwała Nr XLII/568/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXIX/472/17 z dnia 23 listopada 2017r. Rady
Miejskiej w Orzeszu w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z oragnizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:32:25 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:32:52.
Uchwała Nr XLII/567/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:28:17 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:28:38.
Uchwała Nr XLII/566/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:27:18 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:27:40.
Uchwała Nr XLII/565/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:25:36 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:26:12.
Uchwała Nr XLII/564/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:22:48 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:24:46.
Uchwała Nr XLI/563/18 w sprawie nadania nazw
drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy
Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:35:51 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:36:03.
Uchwała Nr XLI/562/18 w sprawie nazwy ulicy Rajcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:31:24 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:31:39.
Uchwała Nr XLI/561/18 w sprawie nazwy ulicy
Drzymały

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:30:25 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:30:43.
Uchwała Nr XLI/560/18 w sprawie wyrażenia opinii
do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego
"Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:26:55 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:27:10.
Uchwała Nr XLI/559/18 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących programu pn.
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców
Gminy Orzesze”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:25:25 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:25:42.
Uchwała Nr XLI/558/18 o zmianie uchwały w
sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia -
schroniskach udzielających schronienia osobom
bezdomnym z terenu gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:22:43 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:23:18.
Uchwała Nr XLI/557/18 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Orzeszu na lata 2018-2022

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:17:37 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:17:53.
Uchwała Nr XLI/556/18 w sprawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Orzesze, na lata
2018-2021, opracowanego przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Tychach Spółka Akcyjna

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:15:44 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:15:58.
Uchwała Nr XLI/555/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:11:15 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:11:32.
Uchwała Nr XLI/554/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:10:16 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:10:31.
Uchwała Nr XLI/553/18 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 07:58:05 | Data modyfikacji: 2018-02-06 07:59:36.
Uchwała Nr XLI/552/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 07:53:01 | Data modyfikacji: 2018-02-06 15:23:36.
Data wprowadzenia: 2018-02-06 07:53:01
Data modyfikacji: 2018-02-06 15:23:36
Autor: Rada Miejska Orzesze
ObowižEzuje od: 2018-01-31
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: 32 32-488-00
Fax: 32 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl