Rok 2018

Uchwała Nr II/6/18 w sprawie powołania i
ustalenia składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji działającej przy Radzie
Miejskiej na okres kadencji 2018-2023
 6-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:38:30.
Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania i
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
działającej przy Radzie Miejskiej na okres
kadencji 2018-2023
 5-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:36:19.
Uchwała Nr II/4/18 w sprawie powołania i
ustalenia składu osobowego stałej komisji
działającej przy Radzie Miejskiej na okres
kadencji 2018-2023
 4-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:31:10 | Data modyfikacji: 2018-12-06 14:32:57.
Uchwała Nr I/3/18 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Orzesze
 3-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:46:44.
Uchwała Nr I/2/18 w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Rady Miejskiej Orzesze na okres
kadencji 2018-2023
 2-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:43:35 | Data modyfikacji: 2018-11-26 12:44:52.
Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej Orzesze na okres
kadencji 2018-2023
 1-2018.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:40:55.
Uchwała Nr LI/687/18 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących zmiany granic
administracyjnych Gminy Orzesze z Gminą Łaziska
Górne
 687.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:21:32.
Uchwała Nr LI/686/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zamienę nieruchomości
 686.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:19:03.
Uchwała Nr LI/685/18 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 685.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:17:29.
Uchwała Nr LI/684/18 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 684.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:16:11.
Uchwała Nr LI/683/18 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej
 683.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:14:58.
Uchwała Nr LI/682/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze
 682.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:13:28.
Uchwała Nr LI/681/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 681.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:11:06.
Uchwała Nr LI/680/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 680.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:09:42.
Uchwała Nr LI/679/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 679.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:08:24.
Uchwała Nr LI/678/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 678.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:07:09.
Uchwała Nr LI/677/18 w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
 677.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:05:27.
Uchwała Nr LI/676/18 w sprawie przyjęcia
Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Orzesze na lata
2019-2023
 676.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:02:58.
Uchwała Nr LI/675/18 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2019r.
 675.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 11:59:38.
Uchwała Nr LI/674/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/532/17 z dnia
14 grudnia 2017r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na 2018 rok zmienianej Uchwałą
Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/616/18 z dnia
21 czerwca 2018r., Nr XLVIII/633/18 z dnia
2 sierpnia 2018r., Nr XLIX/649/18 z dnia
27 września 2018r. oraz Nr L/666/18 z dnia
18 października 2018r.
 674.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 11:57:35.
Uchwała Nr LI/673/18 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2018 rok
 673.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 11:53:25.
Uchwała Nr LI/672/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2033
 672.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 11:51:15 | Data modyfikacji: 2018-11-20 11:54:30.
Uchwała Nr LI/671/18 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Orzeszu w obrębie Gardawice
(zmiany obszarowe)
 671a.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-11-19 11:49:01 | Data modyfikacji: 2018-11-20 09:12:06.
Uchwała Nr L/670/18 w sprawie wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej
straży pożarnej Miasta Orzesze ze udział w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
lub gminę
 670.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 12:56:58.
Uchwała Nr L/669/18 w sprawie obywatelskich
inicjatyw uchwałodawczych
 669.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:22:46.
Uchwała Nr L/668/18 w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia
świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie
żłobkowe” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat
3
 668a.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:20:20.
Uchwała Nr L/667/18 o zmianie uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych dla
operatorów i przewoźników, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto
Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych
przystanków
 667a.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:14:24.
Uchwała Nr L/666/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/532/17 z dnia 14
grudnia 2017r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2018 rok zmienianej Uchwałą
Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/616/18 z dnia 21
czerwca 2018r. oraz Nr XLVIII/633/18 z dnia 2
sierpnia 2018r. oraz Nr XLIX/649/18 z dnia 27
września 2018r.
 666.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:12:25.
Uchwała Nr L/665/18 w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu
sołectwo:Zgoń
 665.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:10:44.
Uchwała Nr L/664/18 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w Orzeszu w sołectwie Zawada
(Urbasówka)
 664.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 10:04:39 | Data modyfikacji: 2018-10-24 10:05:33.
Uchwała Nr L/663/18 w sprawie aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Orzesze oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Miasta
Orzesze
 663a.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:56:20 | Data modyfikacji: 2018-10-24 10:08:44.
Uchwała Nr XLIX/662/18 w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Orzesze
 662.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 09:02:12.
Uchwała Nr XLIX/661/18 o zmianie uchwały w
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli, a także
wysokość nagród
 661..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 09:00:21.
Uchwała Nr XLIX/660/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 660.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:57:05.
Uchwała Nr XLIX/659/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 659.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:54:59.
Uchwała Nr XLIX/658/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 658.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:51:31.
Uchwała Nr XLIX/657/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy
 657.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:50:00.
Uchwała Nr XLIX/656/18 w sprawie nabycia
nieruchomości w drodze komunalizacji
 656.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:48:03.
Uchwała Nr XLIX/655/18 w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i
konserwacyjnych pomników przyrody – dębu
szypułkowego oraz wiązu górskiego z terenu
Gminy Orzesze
 655.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:46:19.
Uchwała Nr XLIX/654/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XL/534/2017 z dnia 14 grudnia 2017r. Rady
Miejskiej w Orzeszu w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Orzeszu na rok 2018
 654.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:44:20.
Uchwała Nr XLIX/653/18 w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w
Orzeszu-Zazdrości ograniczony ulicami: Żorską,
Przyjaźni, granicą lasu i ul.Lipową
 653..pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:42:37.
Uchwała Nr XLIX/652/18 w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu
sołectwie Zawada
 652.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:31:41.
Uchwała Nr XLIX/651/18 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLII/567/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia
01.03.2018r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
 651.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:29:32.
Uchwała Nr XLIX/650/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXVII/431/17 z dnia 7
września 2017r. dotyczącej dopuszczenia zapłaty
podatków stanowiących dochody budżetu Miasta
Orzesze innym instrumentem płatniczym
 650.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:27:44.
Uchwała Nr XLIX/649/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/532/17 z dnia 14
grudnia 2017r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2018 rok zmienianej Uchwałą
Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/616/18 z dnia 21
czerwca 2018r. oraz Nr XLVIII/633/18 z dnia 2
sierpnia 2018r.
 649.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:25:11 | Data modyfikacji: 2018-10-02 08:26:32.
Uchwała Nr XLIX/648/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok
 648.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:22:23.
Uchwała Nr XLIX/647/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

647.pdf

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-10-02 08:09:06 | Data modyfikacji: 2018-10-02 08:23:44.
Uchwała Nr XLVIII/646/18 o zmianie uchwały w
sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt
dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu
 646.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:54:01.
Uchwała Nr XLVIII/645/18 w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie do realizacji Projektu
„Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług
w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz
zarządzania nieruchomości w 6 miastach: Bytom,
Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn,
Czechowice-Dziedzice”
 645.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:51:57.
Uchwała Nr XLVIII/644/18 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych o
charakterze ogólnogminnym dotyczących nadania
nowego statutu Miasta Orzesze
 644.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:50:12.
Uchwała Nr XLVIII/643/18 w sprawie określenia
wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Orzesze
 643.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:48:03.
Uchwała Nr XLVIII/642/18 o zmianie uchwały w
sprawie ustalenia i rozliczania dotacji z budżetu
Miasta Orzesze dla niepublicznych przedszkoli oraz
niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i
fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz trybu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
 642.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:45:19 | Data modyfikacji: 2018-08-28 12:00:10.
Uchwała Nr XLVIII/641/18 o zmianie uchwały w
sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego
"Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3
 641.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:42:11 | Data modyfikacji: 2018-08-07 08:43:26.
Uchwała Nr XLVIII/640/18 w sprawie zasad
usytuowania na terenie Miasta Orzesze miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 640.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:40:43.
Uchwała Nr XLVIII/639/18 w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Miasta Orzesze
 639.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:38:52.
Uchwała Nr XLVIII/638/18 w sprawie wskazanie
wstępnej lokalizacji nowego jednostronnego
przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej na
terenie Miasta Orzesze
 638.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:36:38.
Uchwała Nr XLVIII/637/18 w sprawie przyjęcia
projektu "Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Miasta Orzesze"
 637.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:34:08.
Uchwała Nr XLVIII/636/18 w sprawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Orzesze, na lata 2018-2022
opracowanego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka
Akcyjna
 636.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:30:34 | Data modyfikacji: 2018-08-08 11:54:13.
Uchwała Nr XLVIII/635/18 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w
Orzeszu przy ul.Miłej stanowiącej własność
Gminy Orzesze
 635.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:26:09.
Uchwała Nr XLVIII/634/18 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Orzesze
 634.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:23:27.
Uchwała Nr XLVIII/633/18 w sprawie zmiany
Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/532/1 z
dnia 14 grudnia 2017r. dotyczącej ustalenia
stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego
zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej na 2018 rok zmienianej
Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/616/18 z
dnia 21 czerwca 2018r.
 633.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:21:18.
Uchwała Nr XLVIII/632/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok
 632.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:18:23.
Uchwała Nr XLVIII/631/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030
 631.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:16:41.
Uchwała Nr XLVIII/630/18 w sprawie uchwalenia
projektu założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Orzesze z perspektywą do roku 2035
 630.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:11:56 | Data modyfikacji: 2018-08-07 08:13:41.
Uchwała Nr XLVIII/629/18 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w północno-zachodniej części
miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany
obszarowe). Etap I: teren usług oświaty
 629.pdf

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:05:01 | Data modyfikacji: 2018-08-07 08:08:46.
Uchwała Nr XLVII/628/18 w sprawie udzielenia
dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z przeznaczeniem na realizację zadania
dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla
projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowcych nr
140/169/179/885/138 połączenia Orzesze
Jaśkowice-Tychy-Baraniec-KWK Piast-Nowy
Bieruń-Oświęcim"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 13:06:11 | Data modyfikacji: 2018-06-28 13:06:32.
Uchwała Nr XLVII/627/18 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim
Żłobku w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 13:01:46 | Data modyfikacji: 2018-06-28 13:02:27.
Uchwała Nr XLVII/626/18 w sprawie powołania i
ustalenia składu osobowego oraz zakresu
działania Komisji Statutowej będącej doraźną
komisją Rady Miejskiej Orzesze kadencji 2014-2018

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 13:00:22 | Data modyfikacji: 2018-06-28 13:00:41.
Uchwała Nr XLVII/625/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze nr XXIII/253/12 z dnia 28
czerwca 2012r. dotyczącej Statutu Miejskiego
Ośrodka Kultury w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:59:02 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:59:20.
Uchwała Nr XLVII/624/18 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:57:34 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:58:03.
Uchwała Nr XLVII/623/18 w sprawie przekazania
przez Miasto Orzesze zadań z zakresu
organizowania publicznego transportu zbiorowego w
gminnych przewozach pasażerskich

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:56:05 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:56:29.
Uchwała Nr XLVII/622/18 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:54:43 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:55:01.
Uchwała Nr XLVII/621/18 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:52:50 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:53:31.
Uchwała Nr XLVII/620/18 w sprawie rozpatrzenia
skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:34:01 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:34:20.
Uchwała Nr XLVII/619/18 w sprawie rozpatrzenia
skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:32:40 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:32:58.
Uchwała Nr XLVII/618/18 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:31:06 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:31:44.
Uchwała Nr XLVII/617/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze nr XVIII/226/16 z dnia 30
marca 2016r. w sprawie wprowadzenia wspólnej
obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta
Orzesze zmienianej Uchwałą Rady Miejskiej
Orzesze nr XXII/265/16 z dnia 27 czerwca 2016r.
oraz nr XXXVII/430/17 z dnia 7 września 2017r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:29:58 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:30:27.
Uchwała Nr XLVII/616/18 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/532/17 z dnia 14
grudnia 2017r. dotyczącej ustalenia stawek
dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:28:53 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:29:10.
Uchwała Nr XLVII/615/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-28 12:27:26 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:27:54.
Uchwała Nr XLVII/614/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:10:44 | Data modyfikacji: 2018-06-28 13:08:56.
Uchwała Nr XLVII/613/18 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść
oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony
linią lasu, rz.Gostynką i granicą Gminy Wyry)

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:09:12 | Data modyfikacji: 2018-06-28 12:25:20.
Uchwała Nr XLVI/612/18 zmieniająca uchwałę Nr
XLIII/588/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27
marca 2018r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na
stałe obwody głosowania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:36:36 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:36:51.
Uchwała Nr XLVI/611/18 zmieniająca uchwałę Nr
XLII/580/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 1 marca
2018r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na
okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:31:55 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:33:52.
Uchwała Nr XLVI/610/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:29:15 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:29:32.
Uchwała Nr XLVI/609/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:27:25 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:27:44.
Uchwała Nr XLVI/608/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:26:33 | Data modyfikacji: 2018-05-24 14:50:04.
Uchwała Nr XLVI/607/18 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Orzesze za 2017
rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:25:06 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:25:21.
Uchwała Nr XLVI/606/18 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:23:27 | Data modyfikacji: 2018-05-24 10:24:00.
Uchwała Nr XLV/605/18 w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół im.Poległych na Pasternioku w
Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:33:13 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:33:38.
Uchwała Nr XLV/604/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLII/581/18 z dnia 1 marca 2018r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto
Orzesze, a nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty
Nauczyciela

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:31:41 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:32:02.
Uchwała Nr XLV/603/18 w sprawie utworzenia
Miejskiego Żłobka w Orzeszu oraz nadania jego
statutu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:30:16 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:30:36.
Uchwała Nr XLV/602/18 w sprawie wyrażenia opinii
przez Radę Miejską Orzesze o przystąpieniu
Miasta Orzesze do Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:27:47 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:28:18.
Uchwała Nr XLV/601/18 w sprawie zmiany statutu
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Orzeszu przyjętego Uchwałą Nr XVIII/194/12 Rady
Miejskiej Orzesze z dnia 26 stycznia 2012r.

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:25:29 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:25:52.
Uchwała Nr XLV/600/18 w sprawie likwidacji Filii
Nr 4 Huta Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Orzeszu przy ul.Św.Wawrzyńca 23 oraz zmiany
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:24:15 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:24:37.
Uchwała Nr XLV/599/18 w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie nieodpłatnej służebności
przesyłu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:22:59 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:23:20.
Uchwała Nr XLV/598/18 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną opałatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:21:41 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:22:01.
Uchwała Nr XLV/597/18 w sprawie wprowadzenia
zmian do tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/539/17
Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 grudnia 2017r. w
sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:20:11 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:20:52.
Uchwała Nr XLV/596/18 w sprawie oceny zasobów
pomocy społecznej miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:18:44 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:19:06.
Uchwała Nr XLV/595/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumień dotyczących kierowania
osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w
Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:17:30 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:17:48.
Uchwała Nr XLV/594/18 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVIII/236/09 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia
11 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
określającego zasady i tryb przyznawania przez
Kapitułę okolicznościowego tytułu "Zasłużony
dla Miasta Orzesze"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:15:06 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:16:31.
Uchwała Nr XLV/593/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:07:01 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:07:24.
Uchwała Nr XLV/592/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:03:59 | Data modyfikacji: 2018-05-15 09:04:24.
Uchwała Nr XLV/591/18 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-05-15 08:57:30 | Data modyfikacji: 2018-05-15 08:58:42.
Uchwała Nr XLIV/590/18 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących przystąpienia Miasta
Orzesze do Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-18 11:59:41 | Data modyfikacji: 2018-04-18 12:00:45.
Uchwała Nr XLIII/589/18 w sprawie wystąpienia do
Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę
właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego
dla terenu Miasta Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:36:48 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:37:05.
Uchwała Nr XLIII/588/18 w sprawie podziału
Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:34:39 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:34:58.
Uchwała Nr XLIII/587/18 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:33:13 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:33:34.
Uchwała Nr XLIII/586/18 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości położonej w
Orzeszu przy ul.Gliwickiej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:32:18 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:32:38.
Uchwała Nr XLIII/585/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:30:58 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:31:16.
Uchwała Nr XLIII/584/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:27:52 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:28:10.
Uchwała Nr XLIII/583/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-04-03 09:26:12 | Data modyfikacji: 2018-04-03 09:26:58.
Uchwała Nr XLII/582/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVIII/245/09 z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie
wysokości diet i zwrotu kosztów podróży
przysługującym Radnym oraz Sołtysom zmienionej
Uchwałą Nr XXX/347/13 w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVIII/245/09 z dnia 11
lutego 2009r. dotyczącej wysokości diet i zwrotu
kosztów podróży przysługującym Radnym i
Sołtysom

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 09:00:32 | Data modyfikacji: 2018-03-12 09:00:57.
Uchwała Nr XLII/581/18 w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
szkół prowadzonych przez Miasto Orzesze, a nie
wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:56:06 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:56:33.
Uchwała Nr XLII/580/18 w sprawie podziału Miasta
Orzesze na okręgi wyborcze w wyborach do Rady
Miejskiej Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:53:44 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:54:05.
Uchwała Nr XLII/579/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:52:16 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:52:37.
Uchwała Nr XLII/578/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:51:14 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:51:36.
Uchwała Nr XLII/577/18 w sprawie nieodpłatnego
nabycia nieruchomości położonych w Orzeszu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:49:36 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:50:16.
Uchwała Nr XLII/576/18 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:48:13 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:48:36.
Uchwała Nr XLII/575/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:47:01 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:47:26.
Uchwała Nr XLII/574/18 w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:45:30 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:45:49.
Uchwała Nr XLII/573/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:43:53 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:44:13.
Uchwała Nr XLII/572/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:42:47 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:43:14.
Uchwała Nr XLII/571/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:41:54 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:42:14.
Uchwała Nr XLII/570/18 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości dotychczasowemu Dzierżawcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:41:04 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:41:22.
Uchwała Nr XLII/569/18 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Orzesze na rok 2018

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:38:36 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:38:58.
Uchwała Nr XLII/568/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXIX/472/17 z dnia 23 listopada 2017r. Rady
Miejskiej w Orzeszu w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z oragnizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:32:25 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:32:52.
Uchwała Nr XLII/567/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:28:17 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:28:38.
Uchwała Nr XLII/566/18 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:27:18 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:27:40.
Uchwała Nr XLII/565/18 w sprawie zmian w
budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:25:36 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:26:12.
Uchwała Nr XLII/564/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-03-12 08:22:48 | Data modyfikacji: 2018-03-12 08:24:46.
Uchwała Nr XLI/563/18 w sprawie nadania nazw
drogom wewnętrznym stanowiącym własność Gminy
Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:35:51 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:36:03.
Uchwała Nr XLI/562/18 w sprawie nazwy ulicy Rajcy

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:31:24 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:31:39.
Uchwała Nr XLI/561/18 w sprawie nazwy ulicy
Drzymały

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:30:25 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:30:43.
Uchwała Nr XLI/560/18 w sprawie wyrażenia opinii
do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego
"Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:26:55 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:27:10.
Uchwała Nr XLI/559/18 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych o charakterze
ogólnogminnym dotyczących programu pn.
„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców
Gminy Orzesze”

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:25:25 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:25:42.
Uchwała Nr XLI/558/18 o zmianie uchwały w
sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia -
schroniskach udzielających schronienia osobom
bezdomnym z terenu gminy Orzesze

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:22:43 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:23:18.
Uchwała Nr XLI/557/18 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Orzeszu na lata 2018-2022

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:17:37 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:17:53.
Uchwała Nr XLI/556/18 w sprawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Orzesze, na lata
2018-2021, opracowanego przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Tychach Spółka Akcyjna

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:15:44 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:15:58.
Uchwała Nr XLI/555/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:11:15 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:11:32.
Uchwała Nr XLI/554/18 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 08:10:16 | Data modyfikacji: 2018-02-06 08:10:31.
Uchwała Nr XLI/553/18 w sprawie zmian w budżecie
Miasta Orzesze na 2018 rok

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 07:58:05 | Data modyfikacji: 2018-02-06 07:59:36.
Uchwała Nr XLI/552/18 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na
lata 2018-2030

Uchwała

 

Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2018-02-06 07:53:01 | Data modyfikacji: 2018-02-06 15:23:36.
Data wprowadzenia: 2018-02-06 07:53:01
Data modyfikacji: 2018-02-06 15:23:36
Autor: Rada Miejska Orzesze
ObowižEzuje od: 2018-01-31
Opublikowane przez: Maria Mierzwa - Owczarek